WHO WE ARE?

About Company

Centralna Grupa Energetyczna S.A. jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w branży energetyki przemysłowej, głównie w obszarze elektrowni wiatrowych. Działalność związana jest z zewnętrznym inwestorem, na rzecz którego grupa realizuje projekty. Posiadamy know-how, odpowiednie środki techniczne i ekonomiczne oraz wykwalifikowany personel z dużym doświadczeniem branżowym. Realizujemy farmy wiatrowe od fazy wyboru lokalizacji przez projektowanie, uzyskanie pozwoleń na budowę, pozyskanie finansowania bankowego, zarządzanie procesem budowy oraz późniejsze zarządzanie operacyjne.

W trakcie realizacji projektów współpracujemy zarówno ze specjalistycznymi firmami z branży energetycznej jak i z lokalnymi wykonawcami. Personel nasz prowadzi nadzór nad procesem realizacji elektrowni wiatrowych. Obecnie realizujemy projekty o łącznej mocy 140 MW.

Wind power Plants

Podstawowym elementem umożliwiającym rozpoczęcie inwestycji jest uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości. Wieloletnie umowy dzierżawy są bardzo ważne zarówno dla osób, które udostępniają swoje nieruchomości pod inwestycje jak i dla inwestora. Prawidłowo sporządzone umowy powinny bezwzględnie zabezpieczać interesy obu stron dając wydzierżawiającemu wymierne korzyści finansowe przez okres nawet 30 lat a dzierżawcy umożliwić realizację inwestycji przy współudziale finansowania bankowego. Większość zapisów w umowach dzierżawy podyktowana jest wymogami banków, które pożyczając kapitał na realizację inwestycji chcą mieć pewność, że zawarte umowy będą trwale obowiązujące w okresie na jaki zostały podpisane.

Firma nasza kieruje się zasadą, według której wszystkie strony uczestniczące w szeroko rozumianym biznesie związanym z elektrowniami wiatrowymi powinny odnosić korzyści. Zarówno osoby wydzierżawiające grunt, inwestor, gminy oraz okoliczni mieszkańcy muszą mieć poczucie, że w związku z realizowaną inwestycją odnoszą korzyści. Wykonując dokumentację techniczną projektujemy tylko nowe wysokowydajne i ciche turbiny wiatrowe wiodących producentów o ugruntowanej światowej renomie takich jak GAMESA, VESTAS, NORDEXSIEMENS.

Uzyskanie wszystkich zezwoleń administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy elektrowni wiatrowej to długotrwały i kosztowny proces zajmujący w polskich realiach zwykle kilka lat. Realizacja budowy elektrowni zajmuje przeważnie klika miesięcy. Przed uruchomieniem elektrowni wiatrowej wykonywane są testy jakościowe, po których uzyskuje się pozwolenie na użytkowanie. Elektrownie wiatrowe wymagają wielomilionowych nakładów, które przy współfinansowaniu bankowym spłacają się kilkanaście lat. Pomimo opisanych powyżej trudności prawidłowo zaprojektowane elektrownie wiatrowe dają korzyści finansowe zarówno właścicielom gruntów, na których je wybudowano jak i inwestorowi, który uzyskuje stabilny i przewidywalny biznes. Wykorzystanie z kolei dźwigni finansowej daje wysoką rentowność z zaangażowanego kapitału.

Nie bez znaczenia jest również aspekt ekologiczny i społeczny. W Polsce stan zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami jest jednym z najwyższych w Europie. Źródłem tych zanieczyszczeń jest głównie konwencjonalna energetyka węglowa, w której sumaryczne koszty wydobycia i transportu węgla oraz produkcji z niego energii elektrycznej z roku na rok są coraz wyższe. Obecnie obserwujemy w świecie „rewolucję energetyczną” wywołaną postępem technologicznym. Koszty produkcji energii z odnawialnych źródeł w związku z rozwojem technologii jak i wzrostem konkurencji z roku na rok maleją. Nowoczesne, wysokowydajne elektrownie wiatrowe stanowią częściową alternatywę dla istniejących starych elektrowni węglowych zwiększając dodatkowo bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację. Najprawdopodobniej elektrownie wiatrowe nie będą w stanie całkowicie zastąpić konwencjonalnych źródeł energii jednakże z uwagi na to że produkują energię elektryczną z czegoś co jest ogólnie dostępne i za darmo a dodatkowo nie zanieczyszczają środowiska stanowią jedne z najlepszych źródeł mogących wytwarzać prąd na skalę przemysłową.

Photovoltaics

W obliczu Ustawy o Odnawialnych Żródłach Energii fotowoltaika może stać się jednym ze źródeł energii elektrycznej w Polsce. Nasłonecznienie średnioroczne na terenie naszego kraju jest przeciętne, porównywalne z innymi krajami na tej samej szerokości geograficznej. Wsparcie tego typu źródła energii poprzez mechanizmy zawarte w Ustawie OZE będzie mogło zapewnić opłacalność inwestycji w długim okresie czasu. Niewątpliwą zaletą paneli fotowoltaicznych jest to, że generują energię elektryczną w ciągu dnia w fazach zapotrzebowania energetycznego. Fotowoltaika obecnie jest postrzegana jako technologia przyjazna środowisku, która w sposób niewielki wpływa na krajobraz. Firma nasza zaangażowana jest w kilka projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 35 MW. Budowę farm fotowoltaicznych będziemy mogli podjąć po rozstrzygnięciu pierwszych aukcji na kontraktowanie energii ze źródeł odnawialnych.